Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: “ДИ-ЖИ-АЙ-КОНСУЛТ” ЕООД

Обща стойност:  6450,00 лв., от които 5482,50 лв.
европейско и  967,50 лв. национално съфинансиране.

Начало:  11.08.2020 г.
Край:  11.11.2020 г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Наименование на процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Код на процедура BG16RFOP002-2.073
Наименование на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Срок на изпълнение, месеци 3
Наименование на проекта/информацията на английски език
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19
Кратко описание на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Кратко описание на проекта/информацията на английски език
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19
Цел/и на проекта/информацията
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП/споразумението В изпълнение (от дата на стартиране)
Условие на стартиране

Дата на стартиране 11.08.2020
Основание и условие при временно спиране

Дата на временно спиране
Дата на приключване 11.11.2020
Основание за прекратяване

Дата на прекратяване
Регистрационен номер BG16RFOP002-2.073-7169-C01
Версия 1
Под-версия 0
Дата на сключване на договор/споразумение 11.08.2020
Друга регистрация

Място на съхранение

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) Населено място
Населено място 1 гр. Петрич, ул. „Първомайски път“ 63